Akarsz hallani egy jó hírt?

Akarsz hallani egy jó hírt?

Az evangélium Isten jó híre minden ember számára.
Maga az evangélium szó is ezt jelenti: JÓ HÍR.

Isten mindenkit meg akar menteni!

1. Isten szeret Téged, azt akarja, hogy békességben élj vele, és örök életet nyerj.

A BIBLIA AZT MONDJA…

„… békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Róma 5:3b

„Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma 3:16

„…Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban”

Róma 6:23

2. A problémánk: bűn és eltávolodás

Az Istennel való békesség nem automatikus, mert mi emberek természetünkből fakadóan el vagyunk választva Istentől.

A BIBLIA AZT MONDJA…

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”

Róma 3:23

„A bűn zsoldja a halál.”

Róma 6:23a

„[Miután Ádám vétkezett] kiűzte az Úristen az Éden kertjéből…”

1 Mózes 3:23

„Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg”

Ézsaiás 59:2

A mi bűneink elválasztanak minket Istentől.

3. Isten megoldása: a kereszt

Jézus Krisztus az egyedüli válasz az Istentől való elszakadás problémájára. Ő meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, hogy megfizesse bűneink büntetését – teljesen áthidalva a szakadékot köztünk és Isten között.

A BIBLIA AZT MONDJA…

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk..”

Róma 5:8

„… nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

ApCsel 4:12

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között – az ember Krisztus Jézus…”

1. Tim 2:5

Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”

János 5:24

Isten elkészítette az egyedüli utat…
És nekünk döntenünk kell.

4. Döntés: Fogadd el Krisztust!

Úgy fogadhatjuk el Jézus Krisztust, ha hiszünk az ő üzenetében, és hisszük, hogy egyedül Ő menthet meg minket.

A BIBLIA AZT MONDJA…

„Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne [Jézus Krisztusban], az ő neve által bűnbocsánatot nyer.”

ApCsel 10:43

„Akik pedig befogadták azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.”

János 1:12

HOGYAN FOGADHATJUK EL KRISZTUST?

  1. Ismerd el Isten előtt, és mondd el neki, hogy bűnös vagy, és szükséged van rá.
  2. Fordulj el a bűneidtől (bűnbánat).
  3. Hidd, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, és feltámadt a halálból.
  4. Fogadd el Isten bocsánatát a bűneidre.

A BIBLIA AZT MONDJA…

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.”

Róma 10:9

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

Róma 10:13b

„Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Róma 8:39

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Róm 5:1

„akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.”

1 János 5:12-13

ÚJJÁSZÜLETÉS

Ha elfogadod Krisztust, Isten családjának tagja leszel a Szentlélek természetfeletti munkája által, aki minden hívőben ott lakozik. Ezt nevezzük újjászületésnek.

Isten áldja meg az új életedet Krisztusban!

Ha elfogadtad Jézust Megváltódnak és/vagy vannak további kérdéseid a hittel kapcsolatban, kérlek fordulj bizalommal hozzánk.